Cookie beleid SC Muiden

De website van SC Muiden is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Algemeen "Huishoudelijk Reglement",

goedgekeurd op de "Algemene vergadering", d.d. 31-5-1985

Inhoud:

Artikel                                                                                                                
  1 Clubkleuren                                                                                                      
  2 Leden                                                                                                               
  3 Rechten en plichten der leden                                                                        
  4 Contributiebetaling                                                                                          
  5 Samenstelling en taakverdeling "Algemeen bestuur"                                     
  6 Algemene vergaderingen                                                                                
  7 Gebruik der accommodatie                                                                              
  8 Commissies                                                                                                       
  9 Bestuurs- en commissieleden                                                                         
10 De jeugdcommissie                                                                                         
11 De clubbladcommissie                                                                                     
12 De kantinecommissie                                                                                       
13 De beheerscommissie                                                                               
14 De commissie van goede daden                                                              
15 Overige commissies                                                                                    
16 Slotbepalingen  


Artikel 1  Clubkleuren

1. De clubkleuren der Omni-vereniging, ontleend aan de vlag dergemeente Muiden, zijn
    blauw-wit-blauw.

2. Het sporttenue, dat de leden der Omni-vereniging moeten dragen tijdens officiële
    wedstrijden, is een blauw shirt met vertikale witte baan middenvoor en -achter, witte broek
    en blauwe kousen.

3. Het algemeen bestuur is bevoegd om op verzoek van een afdelings­ bestuurvan het in het
    vorige lid gestelde afte wijken (om zwaarwegende redenen), echter met inachtneming van
    de bepalingen, gesteld door de sportbonden waarbij de betreffende afdelingen zijn
    aangesloten.

 Terug


Artikel 2  Leden

1. De Omni-vereniging kent leden en adspirant-leden. Adspirant-leden zijn leden die op
    1juli van het lopende boekjaar de leeftijd van zestien jaar nog niet bereikt hebben.

2. Het (adspirant-)lidmaatschap wordt, met inachtneming van art. 5 der statuten, verkregen na
    invulling en ondertekening van het aanmeldings­ formulier en afgifte daarvan bij het
    algemeen bestuur of bij één der afdelingsbesturen onder gelijktijdige voldoening van het
    inschrijfgeld

3. Deze schriftelijke aanmelding dient tevens aan te geven of hij/zij reeds lid is of is geweest
    van de Omni-vereniging (b,.v. van een andere afde­ ling) of van een andere sportvereniging
    onder gelijktijdige vermelding van de naam van die vereniging en of de eventuele
    beëindiging van dat lidmaatschap heeft plaatsgevonden door normale opzegging dan wel
    door royement of op andere wijze.

4. Bij niet of niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap wordt dat lidmaat­schap automatisch
    met één boekjaar verlengd 

 Terug                                                 


Artikel 3  Rechten en plichten der leden

1. Leden die op 1juli van het lopende boekjaar de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt,
    hebben stemrecht in de de afdelingsvergaderingen.

2. Leden en adspirant-leden hebben eenmalig recht op een afschrift van de rechtsgeldende
    statuten en huishoudelijke reglementen en alle latere wijzigingen daarop.

3. Leden en adspirant-leden zijn gerechtigd om deel te nemen aan de door ot.nafnens de
    vereniging voor hen georganiseerde activiteiten.

4. Aan leden en adspirant-leden of groepen van leden en adspirant-leden kunnen door het
    algemeen bestuur en/of het betreffende afdelings­ bestuur (huishoudelijke) taken worden
    opgedragen, waarbij zij gehouden zijn die taken naar behoren uit te voeren. Bij geheel of
    gedeel­ telijk in gebreke blijven van de aangewezen leden of adspirant-leden kan het
    algemeen bestuur gebruik maken van de in art. 7 van de statuten beschreven
    tuchtrechtspraak.

5. Leden en adspirant-leden zijn gehouden de aanwijzingen van bestuurders op te volgen.


 Terug             


Artikel 4  Contributie-betaling

1. De contributiebetaling dient te geschieden door gebruikmaking van door de Omni-
    vereniging verstrekte accept-girobetaalkaarten.

2. De acceptgiro's met daarop vermeld een bedrag ter grootte van de helft der vastgestelde
    jaarcontributie worden aan de leden uitgereikt medio september en medio januari van het
    lopende boekjaar.

3. Zes weken na de verspreiding van de in het 2de lid genoemde accept­ girokaarten worden
    aan die leden welke hun betaling nog niet hebben verricht, herinneringen uitgereikt
    waarvoor tevens een bedrag aan administratiekosten in rekening wordt gebracht.

4. Tien weken na het verspreiden van de in het 2de lid genoemde accept­ girokaarten worden
    aan die leden welke hun betaling nog niet hebben verricht opnieuw herinneringen 
    uitgereikt, welke vergezeld gaan met een berichtgeving van schorsing, waarvan het
    betreffende afdelings­ bestuur op de hoogte wordt gesteld. Deze schorsing gaat in één
    week na ontvangst van die herinnering en wordt pas opgeheven na betaling van de
    achterstallige contributie.

5. In overleg met de commissaris-incasso kunnen met leden andere wijzen en termijnen van
    betaling worden overeengekomen.

6. Indien een lid herhaaldelijk herinnerd dient te worden om te voldoen aan zijn/haar
    periodieke financiële verplichtingen is het algemeen bestuur gemachtigd om betaling van
    de jaarcontributie vóóratvoor de aanvang van het nieuwe boekjaar van hem/haar te
    verlangen. 

 Terug


Artikel 5  Samenstelling en taakverdeling ''Algemeen bestuur"

1. Het algemeen bestuur wordt gevormd door minimaal drie in functie gekozen leden, te weten:
    een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

2. De bovengenoemde leden van het algemeen bestuurvormen tesamen het dagelijks bestuurvan
    de Omni-vereniging, eventueel door dat dage­lijks bestuur zelf uit te breiden met één of meerdere
    bestuursleden.

3. De taakverdeling binnen het dagelijks bestuur is als volgt:

   de voorzitter

   - Representeert de Omni-vereniging naar buiten toe,
   - Onderhoudt de externe kontakten met de overheid en andere bestuurlijke organen (behalve de
     sportbonden),
   - Bewaakt de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement,
   - Zit de algemene vergaderingen en de (dagelijks) bestuurs- vergaderingen voor,
   - Stelt de agenda's van de voornoemde vergaderingen samen in overleg met de secretaris,   '
   - Formuleert het beleid op lange(re) termijn van de Omni-vereniging
   - Coördineert de werkzaamheden van het algemeen bestuur, de afdelingsbesturen en de eventuele
     commissies en                                                                                 '
   - Stimuleert en activeert de overige leden van het algemeen bestuur de afdelingsbesturen en de
     eventuele commissies in hun werkzaa'm­ heden;

   de secretaris

   - Behandelt de in- en uitgaande correspondentie van het algemeen bestuur,
   - Draagt de verantwoordelijkheid voor de notulering van de algemene vergaderingen en de
     (dagelijkse) bestuursvergaderingen,
   - Bewaakt de voortgang van de afgesproken activiteiten,
   - Ziet toe op de naleving van de genomen besluiten,
   - Stelt het jaarverslag op, en
   - Draagt zorg voor het verenigingsarchief;

   de penningmeester

   - Draagt zorg voor de uitvoering van het financieel beleid van het algemeen bestuur en de
     algemene vergadering,
   - Draagt zorg voor de wettelijk vereiste financiêle administratie der Omni-vereniging, en
   - Stelt het financieel jaarverslag op.

4.
Het dagelijks bestuur wordt bijgestaan door een aantal door de algemene vergadering
    te benoemen commissarissen.

5. Het aantal in het vierde lid bedoelde commissarissen bedraagt minimaal vier, welke de
    onderstaande taken kunnen vervullen, te weten:

    de commissaris incasso

    - draagt zorg voor de inning van de contributies en donaties, en
    - verzorgt de centrale ledenadministratie;

    de commissaris jeugdzaken

    - coördineert de diverse jeugdactiviteiten welke in de afdelingen plaatsvinden, en
    - coördineert en/of organiseert de algemene verenigingsactiviteiten voor de jeugd;

    de commissaris publiciteit

    - coördineert de werkzaamheden m.b.t. het periodiek verschijnen van het clubblad,
    - organiseert of coördineert acties ter verwerving van extra financiêle middelen voor de Omni-
      vereniging,
    - organiseert algemene verenigingsactiviteiten, en
    - draagt zorg voor promotie van de Omni-vereniging in brede zin, e.e.a. in nauw overleg met de
      voorzitter;

    de commissaris accommodatie

    - Draagt zorg voor klein en groot onderhoud aan de opstallen en installaties,
    - Draagt zorg voor het schoonhouden van het gehele complex, uitgezonderd de speel- en
      oefenvelden,
    - Coördineert activiteiten in -of de bezetting van- de (algemene) ruimten in de accommodatie,
    - Draagt zorg voor de in- en verkoop voor het kantinegebeuren,
    - Draagt zorg voor de administratie van het kantinegebeuren,
    - Draagt zorg voor voldoende personele bezetting in de kantine tijdens de openingsuren, en
    - Draagt zorgvoor het schoonhouden van de kantine, de keuken en de andere algemene ruimten.

6. Ieder afdelingsbestuur bezit het recht om een hunner bestuurders af te vaardigen naar het
    algemeen bestuur als commissaris. Hiertoe worden de agenda van de algemeen
    bestuursvergadering en de notulen van de vorige vergadering uiterlijk één week voor iedere
    algemene bestuursvergadering aan het secretariaat der afdelingen verstrekt.

7. Het dagelijks bestuur plus de in het vijfde en het zesde lid bedoelde commissarissen vormen
    tesamen het algemeen bestuur.

8.
Indien het algemeen bestuur afwijkt van de hiervoor omschreven taakverdeling treedt artikel11, 
    zesde lid, van de statuten in werking (publicatie in het clubblad).

 Terug 

Artikel 6  
Algemene vergaderingen                                            .

1. Behoudens buitengewone algemene vergadenngen zal tweemaal per boekjaar een algemene
     vergadering gehouden worden, te.weten:

     a) één uiterlijk vier maanden na afloop van het vonge boekjaar (Najaarsvergaderi ng), en
     b) één in de laatste twee maanden van het lopende boekjaar (Voorjaarsvergadering).

2. De agenda van de "Najaarsvergadering" bevat onder meer de volgende punten:

     - Ingekomen stukken,
     - Notulen van de vorige algemene vergadering(en),
     - Jaarverslag van de secretaris,
     - Jaarverslag van de penningmeester,
     - Verslag kascommissie,
     - Vaststelling definitieve begroting,
     - Verkiezing kascommissie,
     - Bestuursverkiezing,
     - Door de afdelingen ingebrachte zaken,
     - Wat ter tafel komt, en
     - Rondvraag.

3. De agenda van de "Voorjaarsvergadering" bevat onder meer de volgende punten:

     - Ingekomen stukken,
     - Notulen van de vorige algemene vergadering( en),
     - Vaststelling van de contributies,
     - Vaststelling van de voorlopige begroting,
     - Evt. voorziening tussentijdse bestuursvacatures,
     - Door de afdelingen ingebrachte zaken,
     - Wat ter tafel komt, en
     - Rondvraag.                                                                                        .

4. Een lid der Omni-vereniging dat lid is van meer dan één afdeling kan slechts door één afdeling
     worden gekozen tot afgevaardigde in de algemene vergadering. 

 Terug   


Artikel 7  Gebruik der accommodatie

1. Het clubhuis wordt ten behoeve van de Omni-vereniging beheerd door de commissaris
    accommodatie.

2. Delen van het clubhuis worden voor gebruik afgestaan aan de afdelingen. Dit gebruik vindt plaats
     in overleg met de comll!issaris­ accommodatie, welke e.e.a. agendeert, voor zowel éénrnalig  
     als continue gebruik.

3. Het gebruik van (delen van) het clubhuis door de afdelingen geschiedt met inachtneming van de
     volgende voorschriften:

     - De ruimten worden na gebruik weer opgeleverd in ordelijke staat,
     - De zorg voor het toezicht tijdens het gebruik berust bij dat bestuur,
     - Tijdens het gebruik dient minimaal één bestuurslid (van de afdeling of een hiertoe aangestelde
       vertegenwoordiger aanwezig te zijn: en
     - Voor continue-gebruik geldt tevens het door de betreffende afdelings­ vergadering vastgestelde
       gebruikersreglement

4. Ten aanzien van de totale accommodatie gelden de volgende regels:

     - De kantine mag niet betreden worden in sportkleding en/of schoeisel;
     - In de kantine zijn geen dieren toegestaan;
     - Tenzij het algemeen bestuur anders beslist, is de sluitingstijd op maandag tlm vrijdag uiterlijk
       24.00 uur en in het weekeinde uiterlijk 18.00 uur;
     - Voor speciale activiteiten en/of festiviteiten wordt de sluitingstijd na overleg vastgesteld door het
       algemeen bestuur; en
     - Het gebruik van de accommodatie door derden kan slechts worden toegestaan door het
       algemeen bestuur onder door haar te stellen voorwaarden. 

 Terug     


Artikel 8  Commissies

1. Het bestuur kan zich bij de uitoefening van haar (hierboven omschreven) taken laten bijstaan door
    commissies. De commissie­ leden worden benoemd en ontslagen, eventueel op voordracht van
    hen zelf of een bestuurscommissaris, door het algemeen bestuur.

2. De hierboven bedoelde commissies zijn verantwoording verschuldigd aan de door het algemeen
    bestuur aangewezen coördinator c.q. commissaris.

3. Het dagelijks bestuur kan zich bij de advisering over of de uitvoering van een speciaal project laten
    bijstaan door een z.g. "commissie ad­ hoc" waarvan de leden op voordracht van het dagelijks
    bestuur worden benoemd door het algemeen bestuur.

4. Het aantal (vaste) commissies bedraagt minimaal vijf, te weten

    *een jeugdcommissie,
    *een clubbladcommissie,
    *een kantinecommissie,
    *een beheerscommissie, en
    *een commissie van Goede Daden.

5. Indien van belang of door het algemeen bestuur verlangd dienen de commissies jaarlijks, uiterlijk
    één maand voor de algemene voorjaars­ vergadering, bij het algemeen bestuur een begroting van
    inkomsten en uitgaven voor het daaropvolgende boekjaar in.

6. De besturen achten zich verplicht alle activiteiten in relatie met de taken van een commissie te
    regelen en/of te organiseren via die commissie, tenzij die commissie te kennen geeft een
    bepaalde acti­ viteit niet te willen of te kunnen organiseren.

7. Alle afspraken met derden m.b.t. de taken der commissies worden via de coördinator bekend
    gemaakt aan de leid(st)ers der commissies.

8. Alle geldhandelingen, alsmede de boekhouding daarvan, van de commissies dienen in overleg en
    met instemming van het algemeen bestuur te geschieden.

9. De samenstellingen der commissies worden jaarlijks gepubliceerd bij aanvang van het seizoen. 

 Terug


Artikel 9  Bestuurs-en commissieleden

1. Bestuursleden, die op de ledenvergaderingen een benoeming aanvaarden, verplichten zich tot het
   eind van de benoemingstermijn de aanvaarde functie naar beste vermogen uit te voeren.

2. Indien persoonlijke omstandigheden tussentijds aftreden van een bestuurslid noodzakelijk maken,
   dient dat z.s.m. met het dagelijks bestuur besproken te worden, waarna op korte termijn een
   beslissing genomen wordt.

3. Commissieleden, die een benoeming aanvaarden, verplichten zich tot het eind van het boekjaar
   de aanvaarde functie naar beste vermogen uit te voeren.

4. Indien één maand voor het einde van het boekjaar door het bestuur of een commissielid niet
    anders is kenbaar gemaakt, wordt geacht dat het commissielid zijn/haar functie opnieuw voor een
    boekjaar aanvaardt.

5. Indien persoonlijke omstandigheden tussentijds aftreden van een commissielid noodzakelijk
    maken, dient dat z.s.m. met de coördinator besproken te worden, waarna op korte termijn een
    beslissing genomen wordt.

6. Het algemeen bestuur en de afdelingsbesturen vergaderen minimaal éénmaal per maand.

7. De commissies vergaderen bij voorkeur minimaal éénmaal per kwartaal en brengen hiervan
   (schriftelijk) verslag uit, via de coördinator, aan het algemeen bestuur.

8. Het algemeen dagelijks bestuur vergadert minimaal éénmaal per kwartaal met het dagelijks
    bestuur van iedere afdeling. 
 TerugArtikel 10  De jeugdcommissie

- Coördineert de diverse jeugdactiviteiten welke in de afdelingen plaats­ vinden,
- Organiseert algemene verenigingsactiviteiten voor alle jeugd,
- Stimuleert en begeleidt de jeugd bij het zelf organiseren van activiteiten,
- Stimuleert de jeugd tot deelname aan verenigingsactiviteiten, anders dan wedstrijden, en
- Meldt geplande activiteiten z.s.m. bij de commissaris accommodatie. 

Terug


Artikel 11  De clubbladcommissie

- Verzorgt het periodiek verschijnen van het clubblad,
- Verzamelt nieuws uit de besturen en de afdelingen,
- Draagt zorg voor de acquisitie van advertenties,
- Verzorgt het onderhoud van apparatuur en/of doet voorstellen voor aankoop daarvan,
- Verzorgt op verzoek van het algemeen bestuur eventueel extra druk­werk ten behoeve van de
  Omni-vereniging,
- Verzamelt nieuws i.v.m. de Omni-vereniging ter informatie, ter vermaak of ten goede komend van
  de leden, en
- Verzorgt de distributie van het clubblad op een met het algemeen bestuur
  overeengekomen wijze. 

 Terug


Artikel 12  De kantinecommissie

- Bestaat uit minimaal drie leden, waarvan er
  a.  één zorg draagt voor de inkoop en de financiële verwerking voor de kantine,
  b.  één zorg draagt voor voldoende personele bezetting van de kantine tijdens de openingsuren, en
  c.  één zorg draagt voor het schoonhouden van de accommodatie,
- Stelt jaarlijks eventueel nadere regels op voor het gebruik van de kantine en legt deze
  ter goedkeuring voor aan het algemeen bestuur, en
- Coördineert de bezetting der (algemene) ruimten in de accommodatie d.m.v. een agenda, die voor
  alle belanghebbenden ter inzage is.

 Terug


Artikel 13  De beheerscommissie

- Draagt zorg voor alle eigendommen van de Omm-vereniging, m.u.v. de materialen der afdelingen,
- Houdt het algemeen bestuur op de hoogte van de onderhouds­ toastand van de opstallen,
  installaties en materialen,
- Voert kleine reparaties mogelijk zelf uit,
- Draagt, indien noodzakelijk, in overleg met het algemeen bestuur reparaties aan derden op,
- Handelt naar goeddunken indien een noodsituatie zich voordoet èn mits uitstel van actie in het
  nadeel van de Omni-vereniging werkt, terwijl de coördinator of het dagelijks bestuur zo spoedig
  mogelijk op de hoogte gebracht wordt,
- Dient jaarlijks voorstellen in bij het algemeen bestuur voor het in stand houden van opstallen,
  installaties en materialen àf evt. voor uitbreiding daarvan,
- Verleent gevraagd of ongevraagd hand- en spandiensten tijdens wed­ strijden of andere
   (sport-)evenementen tervoorkoming of verhelping van technische onvolkomenheden,  en
- Stelt jaarlijks eventueel nadere regels op voor het gebruik van opstal­len, installaties en terreinen
  (uitgezonderd kantine en speel- en oefen­ velden) en legt deze ter goedkeuring voor aan het
  algemeen bestuur. 


 Terug


Artikel 14  De commissie van goede daden

- Organiseert zowel op verzoek van het algemeen bestuur als op eigen initiatief algemene
  verenigingsactiviteiten (b.v. feest-, spel- en andere avonden) in overleg met de coördinator,
- Zamelt gelden in t.b.v. de Omni-vereniging waarvan de bestemming en/ of de reservering is
  vastgesteld in overleg met het algemeen bestuur,
- Meldt geplande activiteiten z.s.m. bij de commissaris accommodatie, en
- Kan hand- en spandiensten aanbieden bij activiteiten welke door haar of namens het algemeen
  bestuur of een afdelingsbestuur worden georganiseerd. 


 Terug


Artikel 15  Overige commissies

1. Indien het algemeen bestuur en/of de algemene vergadering een (andere) commissie instelt,
    worden de taakstelling, de samenstelling en de coördinator bekend gemaakt via het clubblad. 

 TerugArtikel 16  
Slotbepalingen                                                                                      ..

1. De afdelingen kunnen voor hun eigen afdeling huishoudelijke reglementen opstellen ter regeling
    van die zaken die in dit reglement niet zijn vastgesteld.                                  .

2. In alle gevallen waarin dit reglement of de afdelingsreglementen met voorzien of voor meerdere
    uitleg vatbaar zijn, beslist het algemeen bestuur en doet daar mededeling van in de eerstvolgende
    algemene vergadering.

3. Alle leden worden geacht de bepalingen van dit reglement te kennen. 

Terug

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!